Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials

Polítiques editorials

Focus i abast

La revista està dirigida a professionals, investigadors/es estudiants, professorat i públic general interessats en la investigació acadèmica en l'àmbit de les Ciències Socials, i especialment amb una perspectiva crítica.

La revista naix el 2019 amb l'objectiu de difondre estudis de naturalesa acadèmica que contribuïsquen a la comprensió de les dinàmiques de funcionament de la societat en tots els seus àmbits sota el mode de producció capitalista i al coneixement de les alternatives amb capacitat de transformació.

Està oberta a la publicació de resultats d'investigació empírica i teòrica d'àmbit autonòmic, estatal i internacional, i inclou temàtiques de disciplines com ara geografia humana, psicologia social, ciència política, sociologia, antropologia social, economia política, urbanisme, història o filosofia política.

Aquesta revista sorgeix per cobrir un buit respecte de les publicacions acadèmiques de ciències socials amb enfocament crític. De fet, al País Valencià no consta cap revista que incloga totes les ciències socials amb aquesta orientació.

S'acceptaran treballs publicats en espanyol, anglès, català, italià, francès i portuguès.

 

Política de seccions

Introducció

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Editorial

Desactivat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Reflexions

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Articles

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Monografies d'investigació

L'equip editorial podrà acceptar monografies d'investigació d'una longitud més gran que un article, si considera que el seu valor acadèmic ho mereix.

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Cartografies

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Entrevistes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Crítica de llibres

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes

Ficcions estructurals

L'equip editorial podrà acceptar obres de ficció o literàries si aquestes tenen la qualitat suficient i tenen relació amb qüestions estructurals, polítiques o culturals d'acord amb la línia editorial de la revista

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Desactivat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Per a aconseguir un alt nivell de qualitat i per complir amb els estàndards acadèmics, tots els manuscrits (en totes les seccions) se sotmeten a la revisió per parells acadèmics, considerant el rigor i aportació dels treballs. L'equip editorial de Disjuntiva no es fa responsable, en qualsevol cas, de la credibilitat i autenticitat dels treballs. De la mateixa manera, les opinions i fets expressats en cada article són d'exclusiva responsabilitat dels seus autors/as i Disjuntiva no s'identifica necessàriament amb ells.

Les obres rebudes passaran pel procés següent en el qual cada pas requereix la superació de l'anterior:

 1. Notificació automàtica de justificant de recepció.
 2. Classificació temàtica de l'article (UNESCO).
 3. Comprovació de requisits editorials: almenys dos membres del Consell Editorial comprovaran que el treball compleix els estàndards editorials d'un text acadèmic en relació amb la secció corresponent i dins de l’àmbit de les Ciències Socials. Si hi ha almenys una valoració positiva, el treball passarà a la següent fase, i en cas contrari serà notificat als autors.
 4. Revisió d'aspectes formals i estil, incloent-hi la declaració d'originalitat, amb notificació i devolució a l'autor en cas d'existir errors.
 5. Comprovació de l'anonimització de l'article. Prèviament els/les autors/res hauran d’assegurar-se de que no estan presents elements que puguen permetre una identificació directa (nom, referències explícites a les obres pròpies, agraïments, etc.) o indirecta (fonamentalment, detalls biogràfics/professionals dels autors que, amb poc esforç, possibiliten la identificació) d’ells/elles mateixos/es.
 6. Revisió per dues persones avaluadores externes, d'acord amb criteris de qualitat científica. En cas necessari per judici dispar l'equip editorial sol·licitarà una tercera avaluació. El formulari d'avaluació d’articles inclou:
  1. Avaluació de l'originalitat i contribució científica.
  2. Avaluació de la claredat i coherència d'objectius, hipòtesis, metodologies i conclusions del treball.
  3. Avaluació de la pertinència i actualització de la bibliografia.
  4. Avaluació dels aspectes formals (redacció, cites, organització del text, taules, gràfics, etc.).
  5. Recomanació final sobre el treball i, si escau, suggeriments de modificació o raons per a no publicació.
 7. Enviament a la/les autores de l'informe de revisió amb la decisió corresponent (acceptació, acceptació pendent de rectificacions, rebuig) de forma motivada en un termini màxim de 4 mesos des de la recepció de l'article.
 8. Revisió per part de l’autor. Si la decisió final és “acceptació pendent de rectificacions”, els autors hauran de contestar si accepten fer modificacions en un termini màxim de 15 dies. A partir d’aquesta acceptació, els autors es comprometen a tenir enllestides les modificacions en un termini màxim de 45 dies, juntament amb un informe dels canvis. El manuscrit revisat serà valorat novament pel Consell de Redacció i, si es considera que els canvis s’ajusten al que es demanava, passarà a ser considerat aprovat per a la publicació. En cas contrari, es tornarà a comunicar amb l’autor, que tindrà una segona oportunitat per a fer esmenes en un termini màxim de 15 dies. Si la revisió torna a ser insatisfactòria, es rebutjarà finalment l'article.
 9. Quant a les ressenyes i entrevistes seran enviades a almenys un avaluador extern i, posteriorment, hauran de rebre el vist i plau del Consell de Redacció per a la seua aprovació.

En el cas que un article siga acceptat per a la seua publicació, se sol·licitarà a l'autor/a la signatura d'un document de cessió de drets no exclusiva fi que siga publicat en la revista baix llicencia Creative Commons Reconeixement 4.0 (CC BY 4.0). De la mateixa manera, les proves d'impremta seran enviades a l'autor/a en format PDF quan estiguen disponibles i haurien de ser retornades a la secretaria de la revista en el termini màxim d'una setmana, amb les oportunes correccions.

El procés d'avaluació sol durar uns 2-4 mesos. En tractar-se d'una revista semestral, una vegada acceptat un article, la publicació final pot conduir a un període 6 mesos més, en funció del moment de la correcció en relació amb el calendari de la revista.

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden dirigir-se a la pàgina de contacte.

 

Freqüència de publicació

La revista Disjuntiva té una periodicitat semestral, en els mesos de gener i juliol, i s'ordena en un volum anual de dos números.

 

Política d’accés obert

Aquesta és una revista d'accés obert, la qual cosa significa que tot el contingut està disponible gratuïtament sense càrrec per a les persones o les seues institucions. Els usuaris i usuàries poden llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular els textos complets dels articles o usar-los per a qualsevol altre propòsit legal sense sol·licitar permís previ de l'editorial o de l'autor o autora. Aquests termes s'estableixen d'acord amb la declaració de la Iniciativa de Budapest per a l’accés obert.

Els continguts de la revista estan disponibles immediatament des del moment de la publicació i no cal registre previ per a accedir-hi.

Open Access

 

Arxivament

1 PRESERVACIÓ DIGITAL

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) per a crear un sistema d'arxivament distribuït entre biblioteques col·laboradores, a les quals permet crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. La pàgina de manifest editorial LOOKSS és: https://disjuntiva.ua.es/gateway/lockss

2 PROTOCOLS D'INTEROPERABILITAT

La revista implementa el protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), un mecanisme per a l'arreplega de metadades de repositoris. Aquesta característica es pot comprovar amb la petició: https://disjuntiva.ua.es/oai

 

Principis ètics de publicació

La publicació d'articles en una revista amb revisió per parells és un reflex directe de la qualitat del treball dels seus autors, i del compromís i qualificació dels investigadors/es que actuen com a revisors. Per això, Disjuntiva és una publicació compromesa amb els principis ètics de l'activitat científica en els següents termes:

 1. Publicació i autoria:

  Todos els articles han d'incloure un llistat de referències, així com indicar si han rebut suport econòmic. Els treballs no han de cometre frau científic ni tenir fragments plagiats. Els supòsits de plagi i frau científic són els que s’enumeren a continuació:

  • Plagi: còpia literal sense entrecomillar i citar la font; còpia substancial (materials de recerca, processos, taules...); parafrasejar o reproduir idees sense citar la font i/o canviant el significat original; reutilitzar i enviar textos propis ja publicats sense indicar la font i el parafraseig abusiu fins i tot citant la font.
  • Frau científic: no reconeixement de tots els investigadors/as participants en l'elaboració del treball, l'enviament simultani a diverses publicacions, la divisió d'un treball en parts diferents que comparteixen les mateixes hipòtesis, població i mètodes, així com la utilització de dades falses o no provades. Finalment, els autors/as han de declarar a la revista els potencials conflictes d'interès quan envien un treball.

  * Font: https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics

 2. Responsabilitat dels autors:
  • L'enviament de treballs a Disyuntiva implica la lectura i acceptació de les normes editorials i de publicació de la revista, incloent-hi la participació en un procés anònim d'avaluació per parells.
  • Tots els autors que signen un treball han d'haver contribuït de manera significativa a la seua elaboració i han d'estar d'acord amb el resultat final i amb l'enviament del treball per a la seua avaluació.
  • Els treballs han de reconèixer a tots els autors que han participat en la seua elaboració.
  • Les dades utilitzades en l'article han de ser reals i autèntiques.
  • Els autors assumeixen l'obligació de corregir i/o retractar-se davant possibles errors detectats posteriorment.
  • Els articles han de ser inèdits i no poden ser enviats simultàniament a cap altra publicació.
 3. Procés de revisió.

  Els articles enviats a la revista se sotmeten a un procés de revisió per parells amb les següents característiques:

  • La selecció dels revisors es realitza en funció de normes i principis previs basats tant en la seua qualificació com en la qualitat de la seua producció científica.
  • El procés de revisió serà totalment anònim tant per als autors com per als revisors. Els articles i les seues revisions seran tractats confidencialment.
  • Els revisors consideren, entre els seus criteris d'avaluació, el respecte als principis ètics essencials en la recerca científica.
  • Els judicis expressats en les revisions han de ser objectius.
  • Tant autors com revisors han de revelar les relacions i fonts de finançament que puguen generar potencials conflictes d'interessos.
 4. Responsabilitats dels editors:
  • L'equip editorial té la responsabilitat i autoritat per a acceptar o rebutjar un article basant-se en les revisions.
  • L'equip editorial revelarà si escau les relacions o fonts de finançament que puguen ser potencialment considerades com a conflictes d'interessos respecte al rebuig o acceptació dels treballs.
  • Només s'acceptaran els articles en els quals existeix una evidència certa sobre el compliment de les normes editorials.
  • El Consell de Redacció de Disjuntiva es reserva el dret de retirar qualsevol treball rebut, acceptat o ja publicat en cas de constatar-se plagi, falsificació o publicació duplicada, així com els diversos supòsits de frau científic anteriorment enumerats. De la mateixa manera, promourà la publicació de correccions o retractacions davant dels errors detectats.
  • L'equip editorial es compromet a preservar l'anonimat dels revisors de manera que mai puguen associar-se amb els articles revisats.
  • Així mateix, es compromet a mantenir informat a l'autor-a que lliura manuscrits en les diferents fases i en els terminis estipulats.
 5. Qüestions ètiques de publicació.

  L'equip editorial es compromet a:

  • Vigilar i preservar els principis ètics de publicació.
  • Mantenir la integritat de l'expedient acadèmic.
  • Evitar la publicació de material plagiat o elaborat de manera fraudulenta.
  • Estar obert a la publicació de correccions, clarificacions, retractacions i disculpes sempre que siga necessari.
  • Oferir suport en el procés de retractació d'articles.
  • Realitzar totes les accions necessàries per a complir els estàndards de compromís intel·lectual i ètic.

 

Política antiplagi

La revista Disjuntiva manté una política antiplagi per a garantir l'originalitat de tots els manuscrits. En aquest cas utilitzem Turnitin, un programa antiplagi especialitzat. Aquesta política permet assegurar uns estàndards d'originalitat en aquesta revista i detectar coincidències i similituds entre els textos enviats a publicar i els publicats prèviament en altres fonts. En cas de detectar una pràctica de plagi, el manuscrit serà descartat de la publicació.

 

Pràctiques editorials en igualtat de gènere

Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials està compromesa amb les polítiques de gènere que condueixen a una igualtat real en la nostra societat entre dones i homes. Aquest compromís es concreta en diverses accions fonamentals.

1 PARTICIPACIÓ EDITORIAL

La revista ha d'adoptar mesures per a assegurar una composició editorial equilibrada de dones i homes, que es reflectisca tant en els òrgans de la revista com en la participació de les persones que avaluen els treballs.

2 ÚS DE LLENGUATGE INCLUSIU

Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials recomana l'ús d'un llenguatge inclusiu en els articles científics que tinga en compte la presència i situació de les dones en la societat i que estiga d'acord amb el principi d'igualtat entre els sexes. En aquest sentit, convé substituir l'ús del masculí genèric per a designar tots els individus de la classe o el grup, siguen homes o dones, per termes de valor genèric, utilitzar sintagmes explicatius, ometre referències al subjecte o, quan res d'això siga possible, fer servir fórmules desdoblades.

Per a un desenvolupament més concret d'alternatives i propostes d'ús, recomanem la consulta de la Guia per a un discurs igualitari en la Universitat d'Alacant (PDF).

3 SEXE I GÈNERE EN LA INVESTIGACIÓ

Els treballs de recerca han d'evitar els estereotips i els biaixos de gènere que adopten el masculí com a referent universal, exacerben les diferències biològiques o naturalitzen les diferències construïdes socialment. De la mateixa manera, han de considerar la variable sexe en qualsevol mena d'investigació sobre persones, animals, teixits o cèl·lules, és a dir:

 1. Reflexionar i decidir fonamentalment sobre la composició per sexes de les mostres i informar del sexe dels subjectes investigats.
 2. Analitzar les diferències existents dins de cadascun dels sexes i presentar els resultats desagregats per sexe.

En relació amb tot això recomanem la consulta de la Guía práctica para la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos de la investigación (PDF).