Polítiques ètiques de publicació

La publicació d'articles en una revista amb revisió per parells és un reflex directe de la qualitat del treball dels seus autors, i del compromís i qualificació dels investigadors/es que actuen com a revisors. Per això, Disjuntiva és una publicació compromesa amb els principis ètics de l'activitat científica en els següents termes:

 1. Publicació i autoria:

  Todos els articles han d'incloure un llistat de referències, així com indicar si han rebut suport econòmic. Els treballs no han de cometre frau científic ni tenir fragments plagiats. Els supòsits de plagi i frau científic són els que s’enumeren a continuació:

  • Plagi: còpia literal sense entrecomillar i citar la font; còpia substancial (materials de recerca, processos, taules...); parafrasejar o reproduir idees sense citar la font i/o canviant el significat original; reutilitzar i enviar textos propis ja publicats sense indicar la font i el parafraseig abusiu fins i tot citant la font.
  • Frau científic: no reconeixement de tots els investigadors/as participants en l'elaboració del treball, l'enviament simultani a diverses publicacions, la divisió d'un treball en parts diferents que comparteixen les mateixes hipòtesis, població i mètodes, així com la utilització de dades falses o no provades. Finalment, els autors/as han de declarar a la revista els potencials conflictes d'interès quan envien un treball.

  * Font: https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics

 2. Responsabilitat dels autors:
  • L'enviament de treballs a Disyuntiva implica la lectura i acceptació de les normes editorials i de publicació de la revista, incloent-hi la participació en un procés anònim d'avaluació per parells.
  • Tots els autors que signen un treball han d'haver contribuït de manera significativa a la seua elaboració i han d'estar d'acord amb el resultat final i amb l'enviament del treball per a la seua avaluació.
  • Els treballs han de reconèixer a tots els autors que han participat en la seua elaboració.
  • Les dades utilitzades en l'article han de ser reals i autèntiques.
  • Els autors assumeixen l'obligació de corregir i/o retractar-se davant possibles errors detectats posteriorment.
  • Els articles han de ser inèdits i no poden ser enviats simultàniament a cap altra publicació.
 3. Procés de revisió.

  Els articles enviats a la revista se sotmeten a un procés de revisió per parells amb les següents característiques:

  • La selecció dels revisors es realitza en funció de normes i principis previs basats tant en la seua qualificació com en la qualitat de la seua producció científica.
  • El procés de revisió serà totalment anònim tant per als autors com per als revisors. Els articles i les seues revisions seran tractats confidencialment.
  • Els revisors consideren, entre els seus criteris d'avaluació, el respecte als principis ètics essencials en la recerca científica.
  • Els judicis expressats en les revisions han de ser objectius.
  • Tant autors com revisors han de revelar les relacions i fonts de finançament que puguen generar potencials conflictes d'interessos.
 4. Responsabilitats dels editors:
  • L'equip editorial té la responsabilitat i autoritat per a acceptar o rebutjar un article basant-se en les revisions.
  • L'equip editorial revelarà si escau les relacions o fonts de finançament que puguen ser potencialment considerades com a conflictes d'interessos respecte al rebuig o acceptació dels treballs.
  • Només s'acceptaran els articles en els quals existeix una evidència certa sobre el compliment de les normes editorials.
  • El Consell de Redacció de Disjuntiva es reserva el dret de retirar qualsevol treball rebut, acceptat o ja publicat en cas de constatar-se plagi, falsificació o publicació duplicada, així com els diversos supòsits de frau científic anteriorment enumerats. De la mateixa manera, promourà la publicació de correccions o retractacions davant dels errors detectats.
  • L'equip editorial es compromet a preservar l'anonimat dels revisors de manera que mai puguen associar-se amb els articles revisats.
  • Així mateix, es compromet a mantenir informat a l'autor-a que lliura manuscrits en les diferents fases i en els terminis estipulats.
 5. Qüestions ètiques de publicació.

  L'equip editorial es compromet a:

  • Vigilar i preservar els principis ètics de publicació.
  • Mantenir la integritat de l'expedient acadèmic.
  • Evitar la publicació de material plagiat o elaborat de manera fraudulenta.
  • Estar obert a la publicació de correccions, clarificacions, retractacions i disculpes sempre que siga necessari.
  • Oferir suport en el procés de retractació d'articles.
  • Realitzar totes les accions necessàries per a complir els estàndards de compromís intel·lectual i ètic.