Procés d'avaluació d'experts

Per a aconseguir un alt nivell de qualitat i per complir amb els estàndards acadèmics, tots els manuscrits (en totes les seccions) se sotmeten a la revisió per parells acadèmics, considerant el rigor i aportació dels treballs. L'equip editorial de Disjuntiva no es fa responsable, en qualsevol cas, de la credibilitat i autenticitat dels treballs. De la mateixa manera, les opinions i fets expressats en cada article són d'exclusiva responsabilitat dels seus autors/as i Disjuntiva no s'identifica necessàriament amb ells.

Les obres rebudes passaran pel procés següent en el qual cada pas requereix la superació de l'anterior:

 1. Notificació automàtica de justificant de recepció.
 2. Classificació temàtica de l'article (UNESCO).
 3. Comprovació de requisits editorials: almenys dos membres del Consell Editorial comprovaran que el treball compleix els estàndards editorials d'un text acadèmic en relació amb la secció corresponent i dins de l’àmbit de les Ciències Socials. Si hi ha almenys una valoració positiva, el treball passarà a la següent fase, i en cas contrari serà notificat als autors.
 4. Revisió d'aspectes formals i estil, incloent-hi la declaració d'originalitat, amb notificació i devolució a l'autor en cas d'existir errors.
 5. Comprovació de l'anonimització de l'article. Prèviament els/les autors/res hauran d’assegurar-se de que no estan presents elements que puguen permetre una identificació directa (nom, referències explícites a les obres pròpies, agraïments, etc.) o indirecta (fonamentalment, detalls biogràfics/professionals dels autors que, amb poc esforç, possibiliten la identificació) d’ells/elles mateixos/es.
 6. Revisió per dues persones avaluadores externes, d'acord amb criteris de qualitat científica. En cas necessari per judici dispar l'equip editorial sol·licitarà una tercera avaluació. El formulari d'avaluació d’articles inclou:
  1. Avaluació de l'originalitat i contribució científica.
  2. Avaluació de la claredat i coherència d'objectius, hipòtesis, metodologies i conclusions del treball.
  3. Avaluació de la pertinència i actualització de la bibliografia.
  4. Avaluació dels aspectes formals (redacció, cites, organització del text, taules, gràfics, etc.).
  5. Recomanació final sobre el treball i, si escau, suggeriments de modificació o raons per a no publicació.
 7. Enviament a la/les autores de l'informe de revisió amb la decisió corresponent (acceptació, acceptació pendent de rectificacions, rebuig) de forma motivada en un termini màxim de 4 mesos des de la recepció de l'article.
 8. Revisió per part de l’autor. Si la decisió final és “acceptació pendent de rectificacions”, els autors hauran de contestar si accepten fer modificacions en un termini màxim de 15 dies. A partir d’aquesta acceptació, els autors es comprometen a tenir enllestides les modificacions en un termini màxim de 45 dies, juntament amb un informe dels canvis. El manuscrit revisat serà valorat novament pel Consell de Redacció i, si es considera que els canvis s’ajusten al que es demanava, passarà a ser considerat aprovat per a la publicació. En cas contrari, es tornarà a comunicar amb l’autor, que tindrà una segona oportunitat per a fer esmenes en un termini màxim de 15 dies. Si la revisió torna a ser insatisfactòria, es rebutjarà finalment l'article.
 9. Quant a les ressenyes i entrevistes seran enviades a almenys un avaluador extern i, posteriorment, hauran de rebre el vist i plau del Consell de Redacció per a la seua aprovació.

En el cas que un article siga acceptat per a la seua publicació, se sol·licitarà a l'autor/a la signatura d'un document de cessió de drets no exclusiva fi que siga publicat en la revista baix llicencia Creative Commons Reconeixement 4.0 (CC BY 4.0). De la mateixa manera, les proves d'impremta seran enviades a l'autor/a en format PDF quan estiguen disponibles i haurien de ser retornades a la secretaria de la revista en el termini màxim d'una setmana, amb les oportunes correccions.

El procés d'avaluació sol durar uns 2-4 mesos. En tractar-se d'una revista semestral, una vegada acceptat un article, la publicació final pot conduir a un període 6 mesos més, en funció del moment de la correcció en relació amb el calendari de la revista.

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden dirigir-se a la pàgina de contacte.