Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • El manuscrit comunica resultats de recerca acadèmica original i, en el cas de la secció “Article”, observa l'estructura IMRiDC+B (introducció, metodologia, resultats i discussió, conclusions, i bibliografia actualitzada).
 • La bibliografia utilitza l'estil APA (American Psychological Association).
 • S'hi inclou l'abstract d'entre 150 i 250 paraules, i 4-8 paraules clau.
 • El manuscrit no ha sigut publicat prèviament ni s'ha sotmès a consideració per cap altra revista (tant en suport paper com en suport digital) i, per tant, disposa dels drets d'edició, publicació, distribució i venda sobre aquest. Aquesta condició es mantindrà mentre dure el procés d'avaluació del treball.
 • El fitxer enviat està en format Microsoft Word (.docx) o Open Document Format (.odt).
 • El treball inclou el llistat de referències utilitzades. Sempre que siga possible, es proporcionen adreces URL per a les referències. S’ha afegit el DOI a les referències en els casos en què n’hi ha. Es pot comprovar el DOI d'una llista de referències en la pàgina Simple Text Query de Crossref.
 • S'ha proporcionat informació completa i actualitzada dels autors i autores del treball. Són necessaris el nom complet, la filiació institucional (nom desenvolupat i sense sigles), el país, l'adreça de correu electrònica i l'identificador ORCID.
 • El text s'adhereix als requisits estilístics i bibliogràfics resumits en les Directrius per a l'autor/a, que apareixen en Sobre la revista.
 • El text ha sigut anonimitzat: no inclou el nom dels autors o autores ni la seua filiació, i s'hi han suprimit (sota el rètol d’*anonimitzat*) tots els agraïments, referències a projectes finançadors, autoreferències bibliogràfiques o qualsevol altre element que poguera permetre directament o indirectament la identificació de l'autor o autora.
 • Tots els signants del treball han contribuït de manera significativa a la seua elaboració i estan d'acord amb el seu resultat final i amb l'enviament d'aquest.
 • El treball reconeix a tots els autors que han participat en la seua elaboració.
 • El treball indica si ha rebut suports econòmics per a la seua elaboració.
 • El treball està lliure de plagi.
 • Les dades utilitzades en l'article són reals i autèntiques.
 • La presentació inclou el compromís de corregir i/o retractar-se davant possibles errors detectats posteriorment.
 • A l'inici s'inclou títol, resum i paraules clau també en anglès si no és un article en aquesta llengua. I en espanyol o català si és en anglès.
 • Les paraules clau, tant en la llengua de l'article, com en la seua traducció, estan separades per un punt i coma.
 • Es facilita, separadament, les dades de tots els autors.

Directrius per a l’autor/a

 1. Disjuntiva té l'objectiu de difondre estudis de naturalesa acadèmica que contribuïsquen a la comprensió de les dinàmiques de funcionament de la societat en tots els seus àmbits sota el mode de producció capitalista i al coneixement de les alternatives amb capacitat de transformació. En aquest sentit, està oberta a la publicació de resultats de recerca empírica o teòrica d'àmbit autonòmic, nacional i internacional, en un ampli ventall de temes de ciències socials (geografia humana, psicologia social, ciència política, sociologia, antropologia social, economia política, urbanisme, història o filosofia política...).
 2. En l'apartat d'articles, es donarà prioritat a treballs que comuniquen resultats de recerques acadèmiques originals i que seguisquen l'estructura IMRiDC+B (introducció, metodologia, resultats i discussió, conclusions, i bibliografia actualitzada).
 3. Els treballs podran estar escrits en català, espanyol, anglès, italià, portuguès o francès.
 4. Hauran de ser remesos en format digital (.DOCX o .ODT) a través de la pàgina d'enviaments.
 5. Si l'autor disposa d'un registre ORCID es posarà en el registre d'autor previ a la tramesa de l'article.
 6. La recepció d'articles està oberta durant els períodes que s'anuncien a la secció AVISOS de la revista, a excepció del mes d'agost.
 7. La revista Disjuntiva no cobra càrrecs als autors ni per processament (APC) ni per publicació dels articles.
 8. Els mesos de publicació són gener i juliol, i en cada edició s'accepten articles que han sigut positivament avaluats almenys durant el mes anterior al de publicació.
 9. L'extensió dels documents per als apartats d'Articles i Reflexions que es remeten a la revista han de tenir una extensió no superior a 10.000 paraules, incloent-hi abstracts, paraules clau, títols i bibliografia. Les recensions o crítiques de llibre no poden superar les 2.500 paraules, i cal especificar-hi l'autor, el títol, l'editorial, el lloc i la data de publicació de l'obra objecte de recensió, així com el nom, els cognoms i l'adreça de contacte de l'autor de la crítica. Només s'acceptaran recensions de llibres publicats en els últims 4 anys. Les entrevistes no podran superar les 7.000 paraules, incloent-hi les preguntes, els encapçalaments, una breu ressenya de l'entrevistat, les notes a peu i les referències bibliogràfiques si apareixen en la interacció.
 10. Els treballs s'han d'enviar en el format següent:
  1. Tipus de lletra Times New Roman, grandària 12. Espai senzill, grandària de pàgina DIN A4.
  2. Els diferents apartats han d'anar en negreta, en majúscules només la primera lletra i amb el mateix tipus i grandària de font que el cos del text.
  3. Els paràgrafs NO han d'anar sagnats en la primera línia.
  4. Les paraules en idioma diferent a l'original del treball han d'anar en cursiva.
  5. Les cites textuals han d'anar entre cometes quan siguen inferiors a tres línies. Si tenen més de 3 línies han d'anar sense cometes, en cursiva, i sagnades pel marge esquerre. Cal indicar en tot cas entre parèntesis el cognom de l'autor o autors del text, l'any de publicació i la pàgina (en els paràgrafs sagnats en cursiva, l'autor no anirà en cursiva). Per exemple: (Luxembourg, 2018: 23). Si hi ha més de dos autors, però menys de cinc, cal citar-los tots la primera vegada i les vegades següents usar l'expressió “et al.”. Si són cinc o més autors, cal usar “et al.” des del primer esment.
  6. Per a la bibliografia, al final del treball, haurà d'utilitzar-se l'estil APA (American Psychological Association).

   Les referències bibliogràfiques que disposen de DOI (Digital Object Identifier) seran indicades al final amb format d'enllaç URL complet i segur, sense prefixos:

   Per exemple: https://doi.org/xx.xxxxx/xxxxx

   Es pot comprovar el DOI d'una llista de referències en la pàgina Simple Text Query de Crossref.

   A continuació s'ofereixen alguns exemples de format (no obstant, en l'enllaç es poden veure complets exemples de totes les possibilitats de bibliografia):

   Llibres:

   Hobsbawm, E. y Ranger, T. (Comps.) (1988). El invento de la tradición. Eumo.

   Capítols de llibres:

   Camara, S. (2010). Producción, explotaciones, acumulación y reproducción. En J. P. Mateo y R. Molero (Coords.), Otra teoría económica es posible. Ensayos críticos de economía política (pp. 51-86). Editorial Popular.

   Revistes:

   Torrado, J. M., Duque-Calvache, R. y Nogueras, R. (2021). ¿Hacia una ciudad dual? Suburbanización y centralización en las principales ciudades españolas. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 176: 35-58. (doi: https://doig.org/10.5477/cis/reis.176.35).

   Ponències de congressos:

   Francés, F.; Ganuza, E.y Montalbán, C.(2019). ¿Qué hay de nuevo? rupturas, transformaciones y continuidades en el presupuesto participativo en España. XIII Congreso Español de Sociología, Federación Española de Sociología. Valencia, 3-6 julio 2019.

   Tesis doctorals: 

   Mairal, P. (2019). La innovación pública en las administraciones locales [tesis doctoral Universidad Coplutense de Madrid]. E-Prints/Repositorio UCM. https://eprints.ucm.es/id/eprint/59103/.

   Per a documents en línia, cal indicar la data de consulta.

   Quan s'incloguen diverses referències d'un mateix autor o autora, cal indicar el nom de l'autor en cada títol i no usar guions/ratlles.

   Si la referència és un material electrònic, s'adjuntarà entre parèntesis al final l'adreça URL.

   Si s'inclogueren altres formats (pàgines web, tesis doctorals, documents audiovisuals, etc.) o es contemplen diferents casuístiques, us recomanem que seguiu les instruccions d'aquest enllaç: https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-apa.pdf.

  7. Les imatges i diagrames s'han d'incloure en el text. En funció de la resolució i la qualitat d'aquestes imatges, la redacció pot sol·licitar l'enviament posterior dels fitxers d'imatge originals com a condició per a la seua publicació.
  8. Els treballs han d'incloure, tant en la llengua de l'article com en anglès, els següents elements bàsics: títol, resum d'entre 150 i 250 paraules, i entre 4 i 8 paraules clau separades per punt i coma. Si l'idioma del treball és l'anglès, s'hi han d’incloure aquests elements en anglès i en català.
 11. Els articles han de ser inèdits. Aquesta condició ha de confirmar-se durant el procés d'enviament.
 12. Les propostes de contribucions enviades a la revista Disjuntiva no poden ser enviades simultàniament a cap altra publicació.
 13. Tot original se sotmet a l'arbitratge per parells acadèmics. Amb la finalitat de garantir la imparcialitat en la selecció dels articles per a publicar, es manté l'anonimat tant d'autors com d'avaluadors. Per a això, el text dels articles haurà d'enviar-se anonimitzat: no s'hi ha d'incloure el nom dels autors o autores ni la seua filiació, i s'hi han de suprimir (sota el rètol d’*anonimitzat*) tots els agraïments, referències a projectes finançadors o qualsevol altre element que pogueren permetre directament o indirectament la identificació de l'autor o autora. La redacció de la revista Disjuntiva s'assegurarà que els textos compleixen aquesta condició. Si l'article és acceptat per a la seua publicació, la revista sol·licitarà la versió no anonimitzada al costat de les eventuals modificacions requerides després del procés de revisió.
 14. En cas que el treball tinga diversos autors, s'ha d'adjuntar en un apartat separat de l'article, les següents dades de tots ells: nom complet, institució de pertinença (afiliació), país, adreça de correu electrònica i identificador ORCID (si es disposa d'ell, sent molt recomanable). A més, s'ha d'indicar l'autor principal a l'efecte de correspondència.

Notes metodològiques

Revisió per parells

Monografies d'investigació

L'equip editorial podrà acceptar monografies d'investigació d'una longitud més gran que un article, si considera que el seu valor acadèmic ho mereix.

Ficcions estructurals

L'equip editorial podrà acceptar obres de ficció o literàries si aquestes tenen la qualitat suficient i tenen relació amb qüestions estructurals, polítiques o culturals d'acord amb la línia editorial de la revista

Declaració de privacitat

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades recopilades dels usuaris i usuàries registrats i no registrats en aquesta revista per a la gestió, l'edició i la difusió d'articles científics i de revistes científiques revisades per experts. Amb aquesta finalitat es recull la informació necessària per a la comunicació amb les persones implicades en l'autoria, el procés editorial i l'edició de contingut, com també per a poder mantenir informats els lectors registrats.

En el marc dels tractaments esmentats, les dades no se cediran a terceres persones, llevat d'obligació legal de fer-ho.

La persona interessada pot exercir els drets relacionats amb el tractament de les seues dades personals presentant una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, segons estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els canals de presentació de la sol·licitud són presencialment a les oficines del Registre de la Universitat identificades en https://sar.ua.es/va/registro/, o bé telemàticament en el Registre Electrònic de la Universitat d'Alacant, situat a la Seu electrònica de la Universitat, accessible en https://seuelectronica.ua.es/va/.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades i la política de privacitat de la Universitat d'Alacant en aquest: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html.